18.206.-18.206.13.203
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

เบอร์โทรศัพท์ 0 3824 5051 Mobile 0660056081-5, 0660056252-4 เบอร์โทรสาร 038245051 ต่อ 409
|
|
|
|
|
|
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ


    ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    โครงสร้างองค์กร
    การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
    สิทธิข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ความรู้เพื่อประชาชน
    ข้อเสนอแนะ
    วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือน
    มาตรฐานในการบริหารการปฎิบัติงาน
   ข้อมูลพื้นฐานและเวชสถิติ
   HDC   HDC58   PDC   OP.NHSO
    อัตตราค่ารักษาพยาบาล สธ 2560 
    กรมบัญชีกลาง
    รายงานงบการเงินประจำปีดูภาพทั้งหมด


    หมายเลขภายใน
   ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
     ตารางการใช้ห้องประชุม
     ขออนุมัติซ่อมพัสดุ
        เบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
    เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี2566
     การจัดการความรู้
  
  
     MOPH Immunization Dashboardแผนปฏิบัติการสาธารณสุขรพ.สัตหีบกม10ปี2567ฉบับสมบูรณ์  
แผนกลยุทธ์รพ.สัตหีบกม.10ปี2565-2567  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2566สสจ.ชลบุรี

ประกาศคณะกรรมการ สวด
แผนเบิกพัสดุ ปีงบ67
แผนวัสดุคอมพิวเตอร์+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี67 คู่มือด้านความปลอดภัย
 นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
 นโยบายการดำเนินงานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
      ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
     ในการทำงาน

 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาของหน่วยงานโรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐
 ประกาศนโยบายคุณภาพโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     รพ.สัตหีบกม.10

แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
     แบบจ่ายค่าตอบแทน(P4P)


เพิ่มเพื่อน หมอพร้อม
เพื่อรับบริการจองคิว OnLine

 รายงานความเสี่ยง HRMS
  บัญชีความเสี่ยง NRLS
  ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง
 คู่มือ HRMS
บัญชีความเสี่ยง2564
แบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์
ศูนย์คุณภาพ

   คณะกรรมการต่างๆ

    การฉีดวัคซีนโควิด-19ในคลินิกต่างๆ
   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
     และสารสนเทศทางการแพทย์

   กลุ่มงานพยาบาล
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก

   ตารางภาวะโภชนาการ
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
   กลุ่มงานโภชนศาสตร์
 Menu ITA
 PCT

  Km1_vacc_n :171.101.4.142

   แบบบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง
   แบบฟอร์มสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ
   แบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
   แบบประเมินตามมาตรฐาน YFHS


กลุ่มต่างด้าวอำเภอสัตหีบ
รายการการบันทึกตรวจน้ำประจำวัน

แบบประเมินตนเองสำหรับ
       โรงพยาบาล(7ด้าน)

ไฟล์เอกสารงานคุณภาพ
CPG ของรพ สัตหีบ กม 10
เอกสารเกี่ยวกับระบบยา
เอกสาร HA2018
มาตรฐาน 5ส รพ.สัตหีบกม.10

Downloadแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

  Line - MiT คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสัตหีบกม 10
ตารางการให้บริการคลินิกวัยรุ่น

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ
10160
2023-11-29
10159
2023-11-29
10158
2023-11-29
10157
2023-11-29
10156
2023-11-29

ลงประกาศ || ดูทั้งหมด


 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศบุคลากรผู้ที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564


มุมความรู้เรื่องสุขภาพ

     โรคคอตีบ
     เตือนภัยโรค มือ เท้า ปาก
     พลังสุขภาพจิตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
     เตือนภัยหนาว
     คำแนะนำในการป้องกันภัยหนาว
     สัญญารเตือนเบาหวาน
     สุขภาพในที่ทำงาน
     ไอโอดีนกับเด็กไทย

Link หน่วยงานอื่นๆ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

สสอ.สัตหีบ
- ประกาศคุ้มครองข้อมูล รพ.สัตหีบ กม.10
- หนังสืออนุญาตของผู้ป่วย
- ใบขอสำเนาเวชระเบียนสัตหีบกม10
- แนวทางการให้สำเนาข้อมูลเวชระเบียน
- แนวทางปฎิบัติงานเวชระเบียน